Obchodní podmínky

 1. Obchodní podmínky
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o., se sídlem náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín, IČO: 29283329, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70836 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím telefonické či osobní konzultace. Objednávku této konzultace je možno provést též prostřednictvím webových stránek, umístněných na internetové adrese www.zdravisumsevem.cz (dále jen „webová stránka“).
  2. Produktem se rozumí „Revitalizační plán“ (dále jen „Produkt“). Produkt je sestaven po vyplnění dotazníku, na základě kupujícím pravdivě sdělených informací, potřebných k vytvoření odpovídajícího produktu. Na základě dotazníku je pro Kupujícího vytvořen Produkt formou brožury. Tento Produkt je sestaven a určen výhradně pro Kupujícího a pro jeho osobní užití. Kupující se objednáním zavazuje, že nebude osobní výživový plán dále šířit a poskytovat jej třetím stranám. Další šíření Produktu třetím stranám může mít negativní zdravotní následky, za které společnost ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost.
  3. Objednávka je považována za přijatou ve chvíli, kdy Kupující vyplní své údaje a stiskne tlačítko odeslat. Od tohoto okamžiku je objednávka závazná pro obě strany. Produkt bude připraven do 3 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. O této skutečnosti bude Prodávající Kupujícího včas informovat prostřednictvím Kupujícím zvoleného komunikačního prostředku (email, telefon, sms). Kupující si také v objednávce zvolí způsob převzetí/doručení Produktu a to buď formou elektronickou, či doručení na adresu Kupujícího prostřednictvím zásilkových společností dle výběru, osobním odběrem na adrese provozovny společnosti ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM, s.r.o., 51. Budova areálu Svit, J.A. Bati 5645, 760 01 Zlín. Ceny přeprav prostřednictvím zásilkových služeb se řídí platným ceníkem jednotlivých dopravců a cena je určena ve chvíli uzavření Kupní smlouvy.
 1. Cena Produktu závisí na rozsahu zdravotních problémů Kupujícího a pohybuje se od 350 – 560 Kč v elektronické podobě (popřípadě + poštovné, balné, tiskovné – pokud si Klient vyžádá plán na dobírku).

 

Nadstandardní služby je možné si přiobjednat dle platného ceníku ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o.

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

Prodávající požaduje po Kupujícím platbu předem při vyzvednutí plánu v elektronické podobě. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Produktu. V případě bezhotovostní platby převodem je kupní cena splatná do 5 ti dnů od uzavření kupní smlouvy. V tomto případě je kupující povinen hradit kupní cenu pod variabilním symbolem, který je uveden na daňovém dokladu. V případě bezhotovostní platby je kupní cena uhrazena dnem připsání částky na účet Prodávajícího.

Cenu Produktu a případné náklady spojené s dodáním Produktu dle Kupní smlouvy může kupující uhradit:

 • V hotovosti na sídle společnosti ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM, s.r.o., 51. Budova areálu Svit, J.A. Bati 5645, 760 01 Zlín
 • V hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce
 • Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.: 2500674844 / 2010, vedený u Fio banka a.s.
  1. Reklamace se řídí platným právním řádem s přihlédnutím k charakteru produktu a nabízené služby. Reklamaci může Kupující uplatnit osobně v sídle provozovny společnosti ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM, s.r.o., 51. Budova areálu Svit, J.A. Bati 5645, 760 01 Zlín, případně telefonicky či elektronicky. Reklamace bude posouzena Prodávajícím. O výsledku reklamace bude Kupující informován v zákonné lhůtě.
  2. Odstoupení od smlouvy: Kupující nemůže dle ustanovení § 1837, písm. d) Občanského zákoníku odstoupit od Kupní smlouvy, z důvodu osobního charakteru Produktu, který byl upraven podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 1. ochrana osobních údajů
  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

 1. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 1. Ostatní ujednání
  1. Smluvní strany se uzavřením kupní smlouvy dohodly, že případné spory se budou řídit českým právním řádem.

 

Ve Zlíně dne 1.12.2014                                                                                                                               ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM, s.r.o.